top of page
TOP OF PAGE
_MG_7411-HDR.jpg
_MG_7311-HDR.jpg
shutterstock_548812693.jpg
cover-3 new]-05.png
cover-3 new]-05.png

วิสัยทัศน์

บริษัท ดี-พัฒนะมงคล จำกัด มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาช่วยในการทำงานให้ทันสมัยและมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน, บริการตรงต่อเวลา, มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า,
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายของ บริษัท

ทุนการค้าของ บริษัท 5,000,000 บาท

การลงทะเบียนของ บริษัท

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดี-พัฒนะมงคล จำกัด
ABOUT US
      บริษัท ดี-พัฒนะมงคล จํากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ได้ดําเนินงานด้านการผลิตงานสั่งทําตามแบบ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล ผลิตงานชิ้นส่วนต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม และงานออกแบบ เพื่อรองรับ งานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยกระบวนการการผลิตจะใช้เครื่องจักร CNC Machining Center เครื่องกลึง CNC และ Double Column Machine CNC เป็นเครื่องจักรหลักในการผลิต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีทีมงาน ผู้ชํานาญงานในการทํางานอย่างมืออาชีพ บริษัทฯ ได้พัฒนาทั้งด้านคุณภาพและศักยภาพอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้น - นําเทคโนโลยีระดับสูงมาช่วยในการทํางานให้ทันสมัย มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 
SERVICES
CONTACT US
bottom of page